Pie. Okt 22nd, 2021

Biedrība “Ansamblis Allegro”

Adrese: Kalna iela 1, Kursīšu pag., Saldus nov., LV-3890

Kontaktinformācija: ilziitegrike@inbox.lv ; 29135724

Valde: Ilzīte Griķe, Baiba Krūmiņa, Elvīra Luce

Biedrība reģistrēta 2020.gada 6.augustā. Biedrības biedri ir fiziskas un juridiskas personas, kuras darbojas Kursīšu pagasta sieviešu vokālajā ansamblī “Allegro” un kuras ir ieinteresētas ansambļa pilnveidē un attīstībā.

Aktīvo biedru skaits: 9

Biedrība ir izvirzījusi šādus darbības mērķus un uzdevumus:

 1. Atbalstīt un popularizēt Kursīšu pagasta sieviešu vokālā ansambļa “Allegro” mākslinieciskos projektus un darbību;
 2. Rosināt sabiedrībā interesi un izpratni par vokālo mākslu;
 3. Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, mūsdienu modernās un latviešu vokālās mūzikas popularizēšanu un sabiedrības iesaistīšana šajos procesos;
 4. Sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu kultūras un izglītības procesu attīstību Saldus novadā un Latvijā;
 5. Organizēt un realizēt dažādus muzikālus projektus, radošās darbnīcas un cita veida kultūras aktivitātes;
 6. Organizēt dažādas interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas dziedāšanas un vokālās mākslas jomā;
 7. Piesaistīt līdzekļus Kursīšu pagasta, Saldus novada un Latvijas kultūras dzīvi un saturīga brīvā laika veicinošu projektu realizācijai;
 8. Iesaistīties projektos un piesaistīt materiālos, finansiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai;
 9. Piedalīties dziesmu svētkos, vokālo ansambļu konkursos, festivālos, salidojumos, valsts svētkos un ārzemju kultūras apmaiņas projektos un citos organizētos pasākumos;
 10. Piesaistīt jaunus ansambļa dalībniekus un audzināt augsti attīstītu muzikālo sabiedrību, sniegt atbalstu saviem biedriem;
 11. Sekmēt profesionālo ansambļu muzikālo izaugsmi un jaunu vērtību rašanos;
 12. Atbalstīt Kursīšu pagasta, Saldus novada un Latvijas kultūrai nozīmīgu pasākumu norisi, popularizējot kultūras vērtības vietējā un starptautiskajā mērogā;
 13. Veikt vokālā ansambļa vēstures izpēti un saglabāšanu;
 14. Caur kultūras jomu veicināt sabiedrības integrāciju dažādās tās izpausmēs;
 15. Aktivizēt pagasta iedzīvotājus, iesaistot sabiedriskās dzīves procesos, un veicināt vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanu.