Pie. Okt 22nd, 2021

Skaitļos

Bibliotēkas lietotāji 2020.g. – 272 (t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem 67)
Apmeklējums – 5742 (t.sk. klātienes apmeklējums: pieaugušie – 2981, bērniem un jauniešiem – 1812; virtuālais apmeklējus – 949)
Izsniegums – 14 750 (t.sk. bērni un jaunieši 1219)
Krājums uz 01.01.2021 – 10 109

GALVENIE RĀDĪTĀJI

Gads Krājuma
vienības
Lasītāju
skaits
t. sk.
bērni un
jaunieši
līdz 18
Apmeklējums t. sk.
bērni
Izsniegums t. sk. bērni
2014 11 150 273 79 15 729* 4475 16 836 2338
2015 10 038 277 76 23 793* 3504 15 999 2352
2016 10 066 294 73 14 176* 3182 16 531 2688
2017 10 146 300 78 13 518* 2941 19 318 2691
2018 10 270 315 89 8641** 2964 16 836 2034
2019
10 231
335
85
7825**
2668
16 838
1857
2020
10 109
272
67
5742**
1812
14 750
1219
*t.sk. virtuālais un sociālo tīklu apmeklējums
** t.sk. tikai virtuālais apmeklējums

BIBLIOTĒKAS FINANSES

Gads Bibliotēkas
budžets
t.sk.
no

pašvaldības
Izdevumi t.sk. algu fonds t.sk. komplektēšanai Pārējie izdevumi
Algu  fonds (iesk. soc. nod.) Darbinieku skaits Grāmatas (t.sk. elektroniskie resursi) Periodika
2014 21 749 21 749 10 842 2 3052 1039 6816
2015 22 613 21 981 11 439 2 3098 1048 7028
2016 23 642 22 918 12 083 2 3101 1146 7312
2017 25 839 25005 14 426 2 2907 1150 7356
2018 30 895 29 641 17 624 2 3133 1155 8263
2019
24 471
23 605
16 329
2
1730
753
6019
2020
26 300
26 300
17 844
2
1640
771
6045

BIBLIOTĒKAS KRĀJUMS

Krājumu apjoms
2018. gads 2019.gads 2020.gads
izslēgts ienācis kopā izslēgts ienācis kopā izslēgts ienācis kopā
grāmatas 263 320 8974 363 274 8885 333 305 8857
seriālizdevumi 794 755 755 755 806 806 806 703 703
audiovizuālie dokumenti 15 301 2 299 1 10 308
attēlizdevumi 6 141 1 142 6 3 139
pārējie 
dokumenti
85 87 87 3 90
nošizdevumi 12 12 12
 Kopā 1057 1181 10270 1120 1081 10231 1146 1024 10109