Svētdiena,  17. novembris,  2019
 
Vārda dienas:   Hugo, Uga, Uģis
KURSĪŠU PAGASTS Saldus novads
   

  Skolas notikumi aprīļa mēnesī

  13. maijs 2016, 16:22 2016 drukāt
  Aprīlī skolā notikuši vairāki pasākumi, bērni piedalījušies konkursos un olimpiādēs. Par skolas notikumiem vairāk raksta turpinājumā skolotāju izklāstā!
  7.aprīlī skolas bibliotekāre Sandra aicināja sākumskolas skolēnus uz skolas bibliotēku ieskandināt Putnu dienas. Skolēniem bija sagatavoti erudīcijas uzdevumu, mīklu, tautasdziesmu konkursi, vajadzēja prast atpazīt Latvijas putnus un putnu balsis. Nākot uz konkursu, bērni līdzi bija paņēmuši dažādu putnu veidojumus no dabas materiāliem, kurus visu aprīli varēja aplūkot bibliotēkas izstādē. Paldies arī vecākiem, kuri bija pie bērnu darbiņiem pielikuši palīdzīgu roku!
  No 18.04.līdz 24.04. visā Latvijā tika atzīmēta bibliotēku nedēļa, un skolas bibliotēka šai nedēļā skolēniem piedāvāja piedalīties viktorīnā „Es savā bibliotēkā!” Paldies visiem kuri piedalījās!
  Sandra Kilevica, bibliotekāre.
   
  7.aprīlī Saldus BJC notika koru konkurss ,,Taureņu balsis 2016’’. Kursīšu pamatskola apvienoja spēkus ar Saldus 1. vidusskolas struktūrvienību ,,Sātiņi” un izveidoja 1. – 4. klašu apvienoto kori. Konkursā bija jāizpilda 3 dziesmas. Viena dziesma acapella, bet pārējās divas oriģināldziesmas ar pavadījumu. Skatē nopelnījām trešo pakāpi. Pirms skates sabraucām kopā, lai sadziedātos. Tas nebija viegli! Galvenais, ka bērnos bija smaids un prieks par padarīto!
  Gita Rumba, mūzikas skolotāja.

  Pētījuma metode mūsu skolā
  Ierastās projektu nedēļas vietā šajā mācību gadā Kursīšu pamatskolā, sākot ar janvāri, notika pētniecisko darbu veikšanas dienas. Pētniecisko darbu pēdējā dienā notika pētījumu prezentācija pa grupām.
  Katrs skolēns izvēlējās sev interesējošu tēmu, veica gan teorētisko, gan praktisko pētījumu, gan eksperimentus. Pētniecisko darbu veikšanas laikā skolēni mācījās izvirzīt pētījuma jautājumus, izvirzīt mērķi, meklēt informāciju, to izvērtēt un pielietot, veicot praktiskā pētījuma rezultātu analīzi, mācījās noformēt pētniecisko darbu pēc novadā izvirzītiem pētniecisko darbu veikšanas kritērijiem. Pētnieciskie darbi tika veikti dažādās jomās - dabas zinībās, valodās, sociālajās zinībās, bioloģijā, sportā, mūzikā, veselības mācībā, karjeras izglītībā. 4 skolēnu darbi tika prezentēti arī novada pētniecisko darbu konferencē.
  Izvērtējot pētniecisko darbību, skolēni atzina, ka ir bijusi vērtīga mācīšanās, ka izvēlēsies nākamgad citu jomu un tēmu. Un lielu paldies saka visiem, kuri palīdzēja veikt šos darbus- pētniecisko darbu vadītājiem, bibliotekāriem, saviem skolas biedriem, visiem, kuri aizpildīja anketas.
  Lai pētnieciskais gars ir arī nākamgad!
  Sanita Vītola, direktores vietniece izglītības jomā.
   
  Izvērtējot sākumskolas skolēnu ieguldīto darbu un pētnieciskā darba atbilstību noteiktajiem kritērijiem, uz novada pētniecisko darbu lasījumiem tika izvirzīti  K.Briedis – 2.kl., E.Griķis – 3.kl., P.Stepēna – 4.kl. K.Briedis pētīja Coca- Colu, E.Griķis – zāļu tējas, P.Stepēna - kaķus. 19.aprīlī šie skolēni saņēma uzaicinājumu piedalīties sākumskolas skolēnu novada pētniecisko darbu lasījumos. Diemžēl slimības dēļ K.Briedis pasākumā nepiedalījās. Pasākums bija veidots tā, lai katrs skolēns iesaistītos praktiskās un izzinošās stacijās, sadarbotos un justos priecīgs. Pēc visām aktivitātēm skolēni pulcējās zālē, kur īsi tika pastāstīts par katra skolēna pētījumu un pasniegta pateicība par paveikto darbu. Priecīgā noskaņojumā un ar idejām jauniem pētījumiem skolēni atgriezās skolā.
  Andra Rorbaha, direktores vietniece ārpusstundu darbā.
   
  26.aprīlī 7.klases skolniece Zane Signe Krasauska devās uz zinātniski pētniecisko darba aizstāvēšanu Saldus 2.vidusskolā. Zane bija izvēlējušies ļoti aktuālu tēmu - par jaunajiem pārtikas produktiem Eiropā 2015.gadā. Pamatskolas grupā Zane bija jaunākā, jo pārējie bija no 8.klases un vecāki. Viņa uzstājās ļoti pārliecinoši, droši atbildēja uz vērtēšanas komisijas locekļu jautājumiem. Tā kā vietas par šiem darbiem netika piešķirtas, Zane ieguva nomināciju - Jauno pārtikas produktu Eiropā 2015.gadā vērtētāja. Ļoti lepojos ar Zani - viņas uzstāšanās, skaidrā runa un lietišķais apģērbs bija paraugs pārējiem pētniecisko darbu aizstāvētājiem. Pati Zane saka, ka arī turpmāk viņa varētu izvēlēties pētnieciskā darba rakstīšanu, protams, jau augstākā līmenī.
  Dace Rožkalne, skolotāja.
   
  Projekts „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”
  Pēc mūsu pagasta bibliotēkas-informācijas centra vadītāja Mārtiņa Lagzdona un skolas mācību pārzines Sanitas Vītolas ierosinājuma piedalīties Monreālas Latviešu sabiedriskā centra izsludinātajā projektu konkursā „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”, vispirms radās jautājums - piedalīties vai nē. Ja nolemjam piedalīties, tad kādu tēmu izvēlēties? Tā kā mums ar skolotāju Sanitu ļoti mīļa un tuva ir jaunlatviešu darbība 19.gs., tad nolēmām - sekosim pa pēdām jaunlatviešiem! Tapa projekts, kura rezultātā ieguvām finansējumu 400 euro apmērā. Ar skolas direktores iesaistīšanos finansējums jau ir nodrošināts 5. – 9. klašu skolēnu ekskursijai uz Ventspili – Dundagu – Valdemārpili. Šādos projektos var iesaistīties arī sākumskolas klases, tādā veidā iegūstot finansējumu sev interesējošām lietām un aktivitātēm, kas ir saistītas ar Latvijas vēsturi.
  20.maijā ir plānota ekskursija, pēc tās jāraksta atskaite ar fotogrāfijām, kā pierādījumu tam, ka esam piešķirto finansējumu izlietojuši lietderīgi, kā arī jāraksta pateicība Monreālas Latviešu sabiedriskajam centram.

  Dalība olimpiādēs un konkursos
  8.aprīlī divi 7.klases skolēni pārstāvēja mūsu skolu ģeogrāfijas olimpiādē - Arta Romane un Jānis Upenieks. Šogad Artai bija jāpiedalās vairākās olimpiādēs, nogurums darīja savu, viņa par dažiem punktiem atpalika no Jāņa, kurš ieguva (4.vietu) atzinību.
  Jau pēc nedēļas – 14.aprīlī 8./ 9.klašu komandai bija jāpārstāv mūsu skola konkursā „Lieliskais piecinieks” (viņi arī bija pieci – Aivars Pietuška, Armands Kļava, Andris Meļķerts, Reinis Madžulis, Ilmārs Krūmiņš) par tēmu „Es karā aiziedams”. Gatavojāmies nopietni - komandai bija jābūt vienotā noformējumā, jāsagatavo savas komandas prezentācija un ,protams, bija jābūt zināšanām par 1. un 2. Pasaules karu. Prasmes tika pārbaudītas arī šaušanā ar ieročiem, tā kā ar šādiem ieročiem nebijām šāvuši, tad kopvērtējumā atpalikām no godalgotām vietām. Taču tagad Kara muzejā Rīgā, kur notika konkurss, zēni orientējas ļoti labi. Iegūtās zināšanas palīdzēs arī gatavoties vēstures eksāmenam. Un paldies visiem, kuri saposa mūsu zēnus (jo daudziem radās jautājums, kur mēs tādus ilkņus esam dabūjuši), paldies, kuri veda līdz Saldum un atpakaļ mājās.
  Dace Rožkalne, skolotāja.
   
  Meža dienas 2016
  Meža dienām Latvijā ir sena vēsture. Katru gadu Mammadaba sadarbībā ar a/s LVM organizē šos pasākumus visā Latvijā. Kā skaidro LVM meža eksperts Kaspars Riže, tad Meža dienās būtiskākais nav paveikto darbu apjoms, bet gan cilvēku iesaiste un interese par mežu un tajā veicamajiem darbiem. Mežinieki cenšas uzrunāt sabiedrību, parādīt, kā top Latvijas mežs.
  Arī mūsu skolas 23 skolēniem bija tas prieks un laime 22. aprīlī piedalīties Meža dienu 2016 pasākumā mūsu pagastā, mežā pie Ceplīšu ceļa. Visiem Meža dienu dalībniekiem bija jāizpilda vairāki mājas darbi:
  1. Jāizspēlē interneta spēle „Mežotājs”.
  2. Jānoskatās a/s LVM veidoto animācijas filma „Mežs cilvēkiem”.
  3. Jāiepazīstas ar interaktīvo meža apsaimniekošanas ciklu.
  Spēli „Mežotājs” mūsu skolas jaunieši spēlēja aktīvi un ar aizrautību, jo valstī mēs palikām 14 vietā un kā dāvanu saņēmām paša Cūkmena vizīti mūsu skolā. Paldies čaklajiem spēlētājiem: Alīnai Slūtiņai, Sabīnei Circenei, Didzim Griķim, Reinim Madžulim, Andrim Meļķertam, Martai Romanei, Jānim Upeniekam, Aigaram Rītiņam, Maksimam Trunčenkovam, Jēkabam Janševskim un Kārlim Janševskim!
  Dabas zinību stundās kopā ar skolotāju Toniju Spēlmani skolēni mācījās meža gudrībās, skatoties animācijas filmu „Mežs cilvēkam”, iepazīstoties ar meža apsaimniekošanas ciklu, tad pārrunājot redzēto.
  Ar šādu zināšanu bagāžu devāmies mežā. Tur mūs sagaidīja Zvārdes meža iecirkņa mežzinis Arnis Eihmanis. Mežzinis interesanti stāstīja par LVM mežiem, to apsaimniekošanu, iepazīstināja ar kailcirtēm un ekoloģiskajiem kokiem, ko mēs salīdzinājām ar daudzdzīvokļu mājām, stāstīja par jaunaudzēm, to apsaimniekošanu. Klausīšanās mežziņa stāstos mijās ar darbu: salasīt atkritumus meža ceļa grāvmalēs, stādīt priedītes izcirtumā, ko skolēni darīja ar patiesu aizrautību un prieku, mežziņa pamācīti, jaunieši jaunaudzē izlika putnu būrīšus sīkputniem. Darbojoties un klausoties interesantajā stāstījumā, laiks pagāja ātri, aizmirsās, ka laiks ir lietains un drēgns. Noslēgumā pie ugunskura cepām desiņas, izmantojot pašu sarūpētus iesmus, dzērām siltu tēju, cienājāmies ar gardiem cepumiem. Paldies mežzinim Arnim Eihmanim un a/s LVM par saturīgo nodarbību mežā, par gardo cienastu un dāvanām!
  Ne velti 2016. gada Meža dienu sauklis ir: „Aug mežs, augam arī mēs!”
  Aija Slūtiņa, Mammadaba aktivitāšu koordinatore Kursīšu pamatskolā.
  < Novembris 2019
  P
  O
  T
  C
  Pk
  S
  Sv
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  KURSĪŠU PAGASTA PĀRVALDES
  INFORMATĪVAIS IZDEVUMS  KURSĪŠU PAGASTA PĀRVALDE

  Kalna iela 2, Kursīšu pagasts
  Saldus novads
  LV-3890
  tālr./fakss 63846745
  e-pasts: